-20% na wszystko* promocja ograniczona czasowo
Regulamin

Regulamin Klubu Zolta.pl

 

Organizator umożliwia kontakt z nim przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych:

 • adres korespondencyjny: ZOLTA Trade sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 24
  39-300 Mielec;
 • e-mail: info@sklep.zolta.pl;
 • telefon: 177891804.

§1 Definicje

 

 1. Formularz Zgłoszeniowy – formularz w formie elektronicznej, dostępny w Serwisie, który osoba przystępująca do Klubu ma obowiązek wypełnić.
 2. Klub – program lojalnościowy organizowany i zarządzany przez Organizatora, którego zasady i warunki określa Regulamin.
 3. Klubowicz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana do Klubu Zolta.pl.
 4. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Uczestnikiem Klubu, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci konta w Serwisie, stanowiącego zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Organizatora, pozwalająca na korzystanie przez Klubowicza z Klubu.
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zolta.pl, za pośrednictwem którego Klubowicz może korzystać z uprawnień przyznanych mu z tytułu uczestnictwa w Klubie.
 7. Organizator - ZOLTA TRADE Sp. z o.o.  z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec, numer KRS: 0000687730, NIP: 8172183841, numer REGON: 367558723.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 9. Umowa – umowa o uczestnictwo w Klubie, zawierana pomiędzy Klubowiczem a Organizatorem, której przedmiotem jest umożliwienie Klubowiczowi dostępu do usług, określonych Regulaminem.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa:
 1. zasady funkcjonowania Klubu;
 2. warunki uczestnictwa w Klubie;
 3. prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowicza;
 4. korzyści oferowane Klubowiczowi;
 5. zasady prowadzenia komunikacji.
 1. Celem Klubu jest podejmowanie przez Organizatora działań ukierunkowanych na promocję oraz reklamę Organizatora.
 2. W przypadku Klubowicza będącego osobą fizyczną, wymagane jest osiągnięcie przez niego pełnoletności oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Klub jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie usługi świadczone przez Organizatora w ramach Klubu świadczone są w języku polskim.
 5. Udział Klubowicza w Klubie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Klubowicz może przystąpić do Klubu w dowolnym momencie jego trwania. Klubowicz może również w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.
 7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Klubie nie mogą być przeniesione przez Klubowicza na osobę trzecią.
 8. Żadne promocje lub inne szczególne oferty, przysługujące Klubowiczowi z tytułu uczestnictwa w Klubie, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji lub innej szczególnej oferty.
 9. Klubowicz zobowiązany jest do uczestnictwa w Klubie w sposób zgodny postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa. Klubowicz jest zobowiązany w szczególności do:
 1. podania w Formularzu Zgłoszeniowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich wymaganych przez Organizatora danych Klubowicza;
 2. niezwłocznego powiadomienia Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, poprzez dokonanie ich zmiany w Koncie;
 3. zachowania danych logowania do Klubu w tajemnicy i nieprzekazywania ich innym osobom trzecim;
 4. korzystania z usług i funkcjonalności Klubu w sposób niezakłócający funkcjonowania Klubu oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klubowiczów, Organizatora i podmiotów trzecich;
 5. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Organizatora lub udostępnianych przez Organizatora treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Organizatora stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. niepodejmowania działań takich jak:
 1. modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Organizatora;
 2. działania mające na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Organizatora, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Organizatora;
 3. korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Klubu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Organizatora.
 1. W celu prawidłowego korzystania z Klubu, Klubowicz powinien posiadać urządzenie oraz zainstalowane na tym urządzenie oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW. Jednocześnie Klubowicz powinien posiadać:
 1. dostęp do sieci internet;
 2. poprawnie skonfigurowaną i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową (Organizator zapewnia Klubowiczowi poprawność́ korzystania z Klubu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome oraz Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie strony, na której dostępne jest Konto Klubowicza, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności ww. strony, należy je wszystkie wyłączyć́);
 3. poprawnie skonfigurowaną pocztę e-mail;
 4. włączoną obsługę plików Cookie i JavaScript.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest wyrażenie stosownych zgód marketingowych, widocznych przy zakładaniu Konta w Klubie. Wycofanie ww. zgód jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klubowicza Umowy i utratą statusu Klubowicza.

 

§3 Warunki przystąpienia do Klubu i zawarcia Umowy

 

 1. Organizator  umożliwia przystąpienie do Klubu za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:
 1. w przypadku osób fizycznych, bycie pełnoletnim oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. założenie Konta w Serwisie;
 3. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny oraz zgodny z prawdą;
 4. zaakceptowanie zgód marketingowych, udostępnionych przy wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego;
 5. zapoznanie się przez Klubowicza z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich zaakceptowanie.
 1. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Klubie, określonych w ust. 2 powyżej, osoba przystępująca do Klubu staje się Klubowiczem i dochodzi do zawarcia Umowy. Po zawarciu Umowy Klubowicz może korzystać z Konta.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, udzielenie koniecznych zgód marketingowych oraz podanie niezbędnych danych osobowych (tj. adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu) Klubowicz zamawia otrzymywanie od Organizatora, informacji handlowych wysyłanych w ramach komunikacji. Zasady prowadzenia komunikacji zostały opisane w § 6.

 

§4 Usługi świadczone na rzecz Klubowicza

 

 1. Wraz z nabyciem uczestnictwa w Klubie, Klubowicz otrzymuje możliwość korzystania z następujących usług:
 1. śledzenie statusu zamówień w Serwisie;
 2. śledzenie historii zamówień w Serwisie;
 3. otrzymywanie informacji handlowych o Organizatorze i organizowanych przez niego akcjach promocyjnych;
 4. dostęp do specjalnych akcji promocyjnych, dedykowanych Klubowiczom.
 1. W celu skorzystania z usług, o których mowa w ust. 1, Klubowicz powinien skorzystać z Konta.
 2. Organizator jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania informacji, udostępnianych Klubowiczowi w Koncie.

 

§5 Konto

 

 1. W celu utworzenia Konta, Klubowicz jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. dane adresowe (dla osób prywatnych – ulica i numer budynku, opcjonalnie numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; dla przedsiębiorców – firma, NIP, ulica i numer budynku, opcjonalnie numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
 1. Obok danych osobowych, wskazanych w ust. 1, Klubowicz – w celu utworzenia Konta – powinien podać również hasło, umożliwiające późniejsze logowanie się do Konta.
 2. Loginem do Konta jest adres mailowy, podany przez Klubowicza przy zakładaniu Konta.
 3. Klubowicz ma w każdej chwili możliwość wglądu do podanych przez niego przy zakładaniu Konta danych, ich poprawiania oraz aktualizacji.
 4. Klubowicz w każdej chwili może usunąć Konto. W tym celu powinien stosować się poleceń zawartych w Serwisie.
 5. Usunięcie Konta nie ogranicza oraz nie wyłącza prawa Klubowicza do późniejszego utworzenia nowego Konta.

 

§6 Zasady prowadzenia komunikacji między Organizatorem a Klubowiczem

 

 1. Elementem Umowy jest świadczenie Klubowiczowi przez Organizatora usług komunikacji, w tym wysyłanie Klubowiczowi informacji handlowych. W przypadku rezygnacji przez Klubowicza z otrzymywania informacji handlowych, jest to jednoznaczne z rezygnacją Klubowicza z dalszego uczestnictwa w Klubie.
 2. Komunikacja prowadzona jest przez Organizatora.
 3. Komunikacja prowadzona jest drogą elektroniczną lub pocztową. W szczególności Klubowicz może otrzymywać wiadomości w formie:
 1. wiadomości e-mail;
 2. wiadomości SMS lub MMS.
 1. Komunikacja prowadzona przez Organizatora zawiera w szczególności:
 1. oferty dotyczące produktów i usług Organizatora, w tym oferty dedykowane wyłącznie dla Klubowiczów;
 2. komunikaty z informacją o rabacie lub zniżce;
 3. zasady promocji;
 4. potwierdzenia skorzystania z ofert, usług lub promocji Organizatora.
 1. Komunikacja może być ogólna, tj. kierowana w takiej samej formie do wszystkich Klubowiczów, lub spersonalizowana, tj. ustalana na podstawie analizy preferencji Klubowicza i podejmowanych przez niego aktywności, w tym w szczególności na podstawie promocji, z których korzystał Klubowicz.
 2. Komunikacja następuje z wykorzystaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu Klubowicza, podanych przez niego przy zakładaniu Konta lub w późniejszym czasie przez niego poprawionych lub zaktualizowanych.

 

§7 Rozwiązanie Umowy

 

 1. Czas trwania Klubu jest nieokreślony.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Klubowicz może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub wycofanie zgód marketingowych, umożliwiających Organizatorowi komunikację, o której mowa jest w § 6.
 4. Organizator może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, rozumianych jako:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie;
 2. naruszenie postanowień § 2 ust. 10 Regulaminu – z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Organizator jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Klubowicza o stwierdzeniu wystąpienia takich naruszeń oraz do wezwania Klubowicza do zaprzestania podejmowania czynności skutkujących takim naruszeniem. W sytuacji, gdy Klubowicz nie dostosuje się do wezwania Organizatora, Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy na warunkach określonych niniejszym ustępem.
 1. Rozwiązanie Umowy, mające miejsce w przypadkach, o których mowa jest w niniejszym paragrafie, skutkuje utratą przez Klubowicza wszelkich uprawnień oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w Klubie, z chwilą rozwiązania Umowy.
 2. Niezależnie od uprawnienia o którym mowa jest w ust. 3, Klubowiczowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klubowicza oświadczenia Organizatorowi, przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w szczególności drogą mailową na adres: info@sklep.zolta.pl, jak i w formie korespondencji pocztowej na adres: Centrum Logistyczne ZOLTA - Dział zwrotów, ul. Lotniskowa 6, 39-300 Mielec. Dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy złożenie przez Klubowicza oświadczenia we wskazanym terminie.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot należy odesłać lub przekazać nam na adres: Centrum Logistyczne ZOLTA - Dział zwrotów, ul. Lotniskowa 6, 39-300 Mielec, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klubowicza jest Organizator.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.sklep.zolta.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3.

 

§9 Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 

 1. Reklamacje dotyczące Klubu mogą być zgłaszane do Organizatora w dowolnej formie, przy wykorzystaniu danych kontaktowych Organizatora wskazanych w Regulaminie.
 2. Klubowicz w opisie reklamacji powinien następujące informacje:
 1. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 2. żądanie Klubowicza;
 3. dane kontaktowe Klubowicza – jeśli są inne niż podane przez niego w Koncie.
 1. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia, chyba że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klubowicza będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w zakresie uprawnień konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klubowicz będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy, zawartej z Organizatorem;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator ma prawo dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian obowiązujących przepisów prawa czy też konieczności zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Klubowicz zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu. Do czasu akceptacji zmiany Regulaminu, Klubowicza obowiązuje ostatnia zaakceptowana przez niego wersja Regulaminu.
 2. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klubowicza w zakładce Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Bezpieczne zakupy
Dzięki certyfikatowi SSL.
Wieloletni laureat
rankingu e-Gazele Biznesu.
Wysyłka z Polski
Gwarancją szybkiej dostawy.
Jesteśmy ECO
Stosujemy biodegradowalne opakowania.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl